Generelle salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder, institutioner og klubber mv. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, det ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Køb hos A-Sport A/S, ordrebekræftelse
En ordre er kun bindende, når den er godkendt af A-Sport A/S.
A-Sport A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men A-Sport A/S garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.
Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som A-Sport A/S har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2. Priser mm.
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser. Priserne på hjemmesiden er oplyst i DKK og kan vises excl. moms. Anførte priser er eksklusive omkostninger til kørselsudgifter, forsendelse, forsikring, emballage, installation, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at A-Sport A/S kan justere priserne.
Der tages forbehold for prisændringer og fejl.
A-Sport A/S forbeholder sig retten til uden forgående varsel at ændre priserne fremadrettet.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt forsinkelse fra vores leverandørers side. Der tages endvidere forbehold for farve- og konstruktionsændringer mv. fra vores leverandørers side.
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance.

3. Fragt, forsikringer mm.
De anførte priser er eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring.
Levering af varer købt hos A-Sport A/S sker ved overgivelse til forsendelse. Forsendelse sker med anerkendte fragtmænd.

A-Sport A/S tilstræber, at der sker levering indenfor 8-10 hverdage.
Ved samlet køb over DKK 4.000,00 excl. moms tilbyder A-Sport A/S fragtfri levering, når dette kan ske uden ekstraordinære fragtomkostninger som følge af varernes vægt og/eller volumen. A-Sport A/S vurderer, om der vil påløbe ekstraordinære fragtomkostninger.

4. Betaling og ejendomsforbehold
A-Sport A/S’ betalingsbetingelser er nettokontant ab fabrik, medmindre andet er aftalt.
Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke A-Sport A/S’ forhold, er A-Sport A/S berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.
Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påløber der et gebyr på DKK 100,00 pr. skrivelse.
Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe yderligere inddrivelsesomkostninger.
A-Sport A/S beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af A-Sport A/S på Købers vegne.
Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden A-Sport A/S’ samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

5. Mangler
A-Sport A/S påtager sig i henhold til købeloven i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt forskriftsmæssigt, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden A-Sport A/S’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten/pligten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten/pligten, hvorfor køber alene kan kræve afhjælpning eller omlevering.
Er køber i stand til selv at udføre afhjælpningen på sin plads, er A-Sport A/S’ afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse derfor opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.
Efter at A-Sport A/S har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil A-Sport A/S uden forsinkelse afhjælpe manglen.
Såfremt A-Sport A/S får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.
Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for købers regning og risiko.
Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til A-Sport A/S’ disposition.
A-Sport A/S yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

6. Markedsføring og serviceinformationer efter køb

Medmindre Køber frabeder sig henvendelser, vil A-Sport A/S markedsføre egne tilsvarende produkter og udsende serviceinformationer via den elektroniske adresse Køber har oplyst i forbindelse med et køb.

Køber kan til enhver tid frabede sig henvendelserne.


7. Ansvarsbegrænsninger
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos A-Sport A/S’ leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang A-Sport A/S har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer A-Sport A/S dette krav til køber, og køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.
A-Sport A/S kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden.
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, tidstab, følgeskader, driftstab og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang A-Sport A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde A-Sport A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod A-Sport A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af A-Sport A/S’ leverancer.

8. Produktansvar
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af produktansvar medmindre et sådan ansvar er givet i ufravigelig lovbestemmelse.
A-Sport A/S vil dog til enhver tid videretransportere til Køber det produktansvar som A-Sport A/S kan indtale imod A-Sport A/S leverandører/producenter uden ovennævnte begrænsning i ansvaret.

9. Reklamation/forældelse
Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

10. Ved montage og anlægsarbejder
A-Sport A/S benævnt som A-Sport i følgende, medkontrahenten benævnes i det følgende som køber.

Enhver levering er omfattet af vores, til enhver tid gældende, generelle salgs- og leveringsbetingelser:


10.1. Aftalegrundlaget

Uden anden skriftlig aftale, gælder nærværende betingelser.

Køber sørger for, og er ansvarlig for, nødvendig godkendelse og indhentning af tilladelser for projektet.

Tilbuddet er gældende i 8 uger, hvis ikke andet er anført.

En ordre fra køber er først bindende for A-Sport, når den er skriftligt bekræftet i en ordrebekræftelse fra A-Sport.

Har køber i forhandlingen med sælger, angivet særlige betingelser eller krav for aftalen, produkter og i andre henseender, kan disse ikke gøres gældende mod sælger, medmindre de er tillige særskilt anført i tilbud eller ordrebekræftelse.

A-Sport forholder sig ret til at delfakturere projekter, i så fald der er en naturlig opdeling i det udførte/leverede.

Alle aftaler, herunder ændringer, skal aftales skriftligt for at være gyldige.


10.2. Arbejdets udførsel

A-Sport påtager sig ansvaret for det i aftalen fastsatte leveringstidspunkt, hvilket aftales individuelt med køber. Der tages forbehold for vejrlig, samt uforudsete forsinkelser.

Køber skal skriftligt godkende, den af

A-Sports udarbejdede ordrebekræftelse, og evt. bilag som projekttegning og materialebeskrivelse.

Godkendelsen gælder også projektets mål, bygningsmål, placering samt elmæssige forhold. Køber har ansvaret for at bygningsmålene overholdes.


10.3. Montagebetingelser og aflevering

For at aftalte pris gør sig gældende, er køber ansvarlig for, at følgende forudsætninger opfyldes:


Generelle betingelser:

A-Sport A/S forestår opstilling og nedtagning af egen del af byggeplads, hvis intet andet er nævnt i tilbuddet.
A-Sport A/S forestår alene montage af det hos A-Sport indkøbte produkt.

Montagen kan gennemføres uhindret i ét stræk.

Montører og leverandører har adgang til byggeområdet i tidsrummet 07.00 - 22.00

i hele montageperioden (inkl. evt. forsinkelse).

Montageområdet er helt fri for aktivitet mens arbejdet udføres, samt ved evt. oplyste tidsrum mellem og efter montagen.

Køber sørger for vederlagsfri adgang til velfærdsforhold og skurforhold for A-Sport A/S medarbejdere eller dennes eventuelle underleverandører.

Der er fri og uhindret tilkørsels- og adgangsforhold for materialer og materiel.

Køber modtager og opbevarer materialer inden montage.

Der ikke er uvedkommende materialer, konstruktioner og installationer i montageområdet.

Gulv og/eller terræn kan tåle nødvendige belastninger fra lift el. lign.

Konstruktion, væg, underlag m.v. kan bære materiel og materiale, som projektet forudsætter. I modsat fald har køber pligt til at udføre de nødvendige foranstaltninger, for at projektet kan bringes til udførsel, herunder f.eks. ved at udlægge køreplader, forstærke konstruktioner og vægge eller lignende.

Det er købers forpligtelse at opstille evt. nødvendigt byggehegn.

Det er købers forpligtelse at levere og udlægge evt. nødvendige køreplader, for at sikre kørefast og gode tilkørselsforhold.

Jordarbejde, kunstgræs, gummibelægning og anden udendørs montage:

Alle forudgående arbejder, som undersøgelse og klargøring af jordbundsforhold, foretages af køber.

Det er købers ansvar, at byggepladsen, herunder jordforhold, er egnet til den aftalte entreprise – A Sport tager forbehold for prisændringer i det omfang der skal udføres særlige foranstaltninger vedr. fundering eller stabilisering, grundet jordbundsforholdene.
A-Sport A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader og forsinkelse, der opstår som følge af købers manglende undersøgelse og klargøring af byggepladsen.
Montageområdet skal forud være ryddet og plant.

Der forudsættes bærelag i max. 0,3 m dybde, og at der i øvrigt ikke er hindringer i jordbunden

(ekstraordinær blød/hårde områder, store sten, kloaker, ledninger, rødder, vand m.v.).

A-Sport bortskaffer ikke opgravet jord, fliser og asfalt. Det forudsættes at den opgravede jord, kan deponeres på matriklen. Skal opgravet jord mm. bortskaffes, skal det tydeligt fremgå af ordrebekræftelsen.

Udfører køber selv jordarbejdet, følges

A-Sports anvisninger.

Kunstgræs eller anden belægning, udlægges først efter evt. nedstøbning af bøsninger.

Al udendørs montage er vejrafhængig.

Ekskl. entreprenørarbejde, herunder også reetablering efter endt montage.


Gulvmontage:

Der er samme afstand fra fundament til overkant af gulv ved alle bøsninger.

Der er max. 20 cm fundament.

Der er max. 40 cm fra overkant af bøsning til underkant af betonfundament.

A-Sport tager forbehold for, at der ikke findes jern, metal og andet i fundament eller under dette, som ikke kan forceres med standard betonbor.

Må arbejdet indstilles grundet uforudsete udfordringer i fundament eller herunder, faktureres forbrugte timer og materialer.

Findes der krybekælder, underetage eller andet, SKAL det oplyses inden ordreafgivelse. Oplyses det ikke, vil det medføre ekstraudgifter.

Betonen kræver tre dages tørretid efter montage.


Info vedr. montage i vinterperioden

Hvis A‐Sport skal udføre arbejde i sen efterårs‐ og vinterperiode (1. november – 31. marts),

kan nødvendige vinterforanstaltninger eller ekstraarbejder vedr. montageforløbet opstå.

Disse vil blive afregnet som ekstraarbejde udover den aftalte købesum.

Ønskes udførsel i denne periode, skal der indgås gensidig aftale omkring dette.

Mulige udfordringer som kan opstå:

Adgangsvejen i denne periode kan være væsentlig forringet, og kræve køreplader for levering og

reetablering, eller efter endt montage, kan i højere grad være nødvendig.

Det er ikke muligt at grave ud til bunden, samt at etablere et godt og fremtidssikret betondæk i

dårligt vejr/frostvejr.

Stålet og glasset kan ikke monteres pga. for kraftig vind.

Kunstgræsset kan ikke udlægges og limes i fugtigt vejr, dårlige vindforhold eller ved lave temperaturer. Det anbefales at kunstgræs monteres ved +10 grader.

e) Efter endt montage af kunstgræs kan der være små buler i kunstgræsset indtil græsset ”sætter sig”.

Sandet kan have svært ved at ”finde vej” ned i bunden af tæppet ved udlæggelse i fugtigt og koldt

vejr.

Den forventede projektafslutning kan rykke sig væsentligt, hvis vejrforholdene ikke er med os

under montageforløbet. Såfremt arbejdet ”går i stå” grundet vejrlig, leveres varen efter nærmere

aftale. Leverede faktureres og kunden afholder udgiften for en evt. ekstra fragtomkostning og

aflæsning.

Når vejret bliver ”for dårligt” stopper vi montageopgaven, og der kan ikke forventes påbegyndelse før tidligst 1. april, når vejret igen tillader det.

Ved montage i vinterperioden er der, grundet ovenstående, derfor risiko for, at kvaliteten af det færdige resultat kan være påvirket.


Aflevering:

A-Sport udfører alene grovrengøring i forbindelse med afleveringen. Det påhviler derfor køber at foretage nødvendig rengøring efter aflevering og overdragelse af projektet.

Køber sørger for vederlagsfri bortkørsel af byggeaffald, emballage og lign.

A-Sport har ikke ansvaret for evt. eftermaling.

Et projekt kan medføre individuelle behov og forudsætninger, disse vil fremgå af projektets beskrivelse og købers ordrebekræftelse.


10.4. Ejendomsret

A-Sport forbeholder sig ejendomsretten over salgsgenstanden, herunder materialer og materiel, indtil hele købesummen inklusiv renter, omkostninger mv. er betalt.

Såfremt køber misligholder sin betalingsforpligtelse, er A-Sport berettiget til, at tilbagetage salgsgenstanden.

A-Sport har ophavsretten til tegninger og designs, som ikke må videregives eller genanvendes uden forudgående accept fra

A-Sport.


10.5. Mangelansvar

Mangelafhjælpningsperiode på produktfejl og tilvirkningsarbejde er normalt på 2 år, regnet fra afleveringstidspunktet af projektet.

Mangelafhjælpningen omfatter ikke almindelig slitage, eller forhold der direkte eller indirekte skyldes forkert betjening og manglende vedligeholdelse.

Mangelafhjælpning bortfalder under følgende forhold:

Ved indgriben i det udførte arbejde af andre end A-Sport - i form af såvel reparation og serviceeftersyn.

Utilsigtede brug eller misbrug (herunder gælder bl.a. brug i miljøer, hvortil det ikke er beregnet og fejlagtig anvendelse).

Hærværk.

Brand- og vandskade.

Ved manglende overholdelse af aftalte service og vedligeholdelseseftersyn.


10.6. Rådgivning

Såfremt A-Sport yder køber teknisk rådgivning, er denne bistand alene at betragte som værende vejledende. A-Sport påtager sig intet ansvar på baggrund heraf.

Oplyste mål og tekniske specifikationer i brochurer, kataloger og andet materiale, er kun vejledende.


10.7. Markedsføring

A-Sport har ret til at tage billeder af projektet før, under og efter afleveringen, og anvende det til markedsføringsformål.

A-Sport har ret til vederlagsfrit at opsætte reklameskilte (op til 0,5 x 1 meter).


10.8. Tvister

Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftalen mellem køber og A-Sport, herunder tvister om indgåelsen, forståelsen og gyldigheden af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres af voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed., hvis afgørelse er endelig.


10.9. Underentrepriseforhold
I forhold til de af A-Sport A/S entrerede underentreprenører, finder A-Sport A/S at alm. leveringsbetingelser anvendes med forrang.

Underentreprenørens evt. leveringsbetingelser, herunder AB18, finder ikke anvendelse uden udtrykkelig aftale herom.


11. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.


12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist imellem Køber og A-Sport A/S afgøres med anvendelse af dansk ret ved Retten i Viborg som værneting.


Salgs- og leveringsbetingelser til forbrugere

BEMÆRK: Disse betingelser finder kun anvendelse i forbrugerkøb.
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Køb hos A-Sport A/S
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med A-Sport A/S, før A-Sport A/S har bekræftet ordren.

2. Priser, betaling mm.
Anførte priser er eksklusive omkostninger til kørselsudgifter, forsendelse, forsikring, emballage, installation, men inklusive moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at A-Sport A/S kan justere priserne.

Der tages forbehold for prisændringer og fejl.
A-Sport A/S forbeholder sig retten til uden forgående varsel at ændre priserne fremadrettet.
Alle køb betales kontant og forud for levering. Der sælges ikke på kredit til forbrugere.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt forsinkelse fra vores leverandørers side. Der tages endvidere forbehold for farve- og konstruktionsændringer mv. fra vores leverandørers side.
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance.

3. Fragt.
Levering af varer købt hos A-Sport A/S leveres ved forsendelse i overensstemmelse med købelovens regler og levering anses for at være sket, når Køber har fået varen udleveret.
Forsendelse sker med anerkendte fragtmænd. A-Sport A/S tilstræber, at der sker levering indenfor 8-10 hverdage.
Ved samlet køb over DKK 5.000,00 tilbyder A-Sport A/S fragtfri levering, når dette kan ske uden ekstraordinære fragtomkostninger som følge af varernes vægt og/eller volumen.

4. Fortrydelsesret
Køber kan fortryde den indgåede aftale i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler. Fortrydelsesfristen er 14 dage, efter Køber har modtaget det bestilte.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber tilbagesende det modtagne til A-Sport A/S, med en angivelse af, at Køber ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. gemme kvitteringen for, at Køber har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.
Køber skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.

Varen skal tilbagesendes til:
A-Sport A/S
Katkjærvej 8
7800 Skive

Husk at anføre navn og adresse.
Det er en betingelse for anvendelse af fortrydelsesretten, at Køber kan tilbagegive varen i samme stand og mængde og i original emballage, som da Køber modtog den.

5. Mangler
A-Sport påtager sig i overensstemmelse med købeloven i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering til første bruger har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med fabrikantens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes inden for rimelig tid, efter at Køber har opdaget mangelen. I modsat fald taber Køber retten til at påberåbe sig mangelen.
Efter at A-Sport har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil A-Sport hurtigst muligt afhjælpe manglen.
Medmindre andet er aftalt, bærer Køber omkostningerne og risikoen ved transport af den mangelfulde vare til A-Sport A/S.

6. Ansvarsbegrænsninger
A-Sport A/S kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis A-Sport A/S har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet Køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som A-Sport A/S kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved A-Sport A/S’ forsømmelse. A-Sport A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab mv., uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

7. Produktansvar
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af produktansvar medmindre et sådan ansvar er givet i ufravigelig lovbestemmelse.
A-Sport A/S vil dog til enhver tid videretransportere til Køber det produktansvar som A-Sport A/S kan indtale imod A-Sport A/S leverandører/producenter uden ovennævnte begrænsning i ansvaret.

8. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9. Markedsføring og serviceinformationer efter køb

Medmindre Køber frabeder sig henvendelser, vil A-Sport A/S markedsføre egne tilsvarende produkter og udsende serviceinformationer via den elektroniske adresse Køber har oplyst i forbindelse med et køb.

Køber kan til enhver tid frabede sig henvendelserne.

10. Ved montage og anlægsarbejder
A-Sport A/S benævnt som A-Sport i følgende, medkontrahenten benævnes i det følgende som køber.

Enhver levering er omfattet af vores, til enhver tid gældende, generelle salgs- og leveringsbetingelser:

10.1. Aftalegrundlaget

Uden anden skriftlig aftale, gælder nærværende betingelser.

Køber sørger for, og er ansvarlig for, nødvendig godkendelse og indhentning af tilladelser for projektet.

Tilbuddet er gældende i 8 uger, hvis ikke andet er anført.

En ordre fra køber er først bindende for A-Sport, når den er skriftligt bekræftet i en ordrebekræftelse fra A-Sport.

Har køber i forhandlingen med sælger, angivet særlige betingelser eller krav for aftalen, produkter og i andre henseender, kan disse ikke gøres gældende mod sælger, medmindre de er tillige særskilt anført i tilbud eller ordrebekræftelse.

A-Sport forholder sig ret til at delfakturere projekter, i så fald der er en naturlig opdeling i det udførte/leverede.

Alle aftaler, herunder ændringer, skal aftales skriftligt for at være gyldige.

10.2. Arbejdets udførsel

A-Sport påtager sig ansvaret for det i aftalen fastsatte leveringstidspunkt, hvilket aftales individuelt med køber. Der tages forbehold for vejrlig, samt uforudsete forsinkelser.

Køber skal skriftligt godkende, den af

A-Sports udarbejdede ordrebekræftelse, og evt. bilag som projekttegning og materialebeskrivelse.

Godkendelsen gælder også projektets mål, bygningsmål, placering samt elmæssige forhold. Køber har ansvaret for at bygningsmålene overholdes.

10.3. Montagebetingelser og aflevering

For at aftalte pris gør sig gældende, er køber ansvarlig for, at følgende forudsætninger opfyldes:

Generelle betingelser:

A-Sport A/S forestår opstilling og nedtagning af egen del af byggeplads, hvis intet andet er nævnt i tilbuddet.
A-Sport A/S forestår alene montage af det hos A-Sport indkøbte produkt.

Montagen kan gennemføres uhindret i ét stræk.

Montører og leverandører har adgang til byggeområdet i tidsrummet 07.00 - 22.00

i hele montageperioden (inkl. evt. forsinkelse).

Montageområdet er helt fri for aktivitet mens arbejdet udføres, samt ved evt. oplyste tidsrum mellem og efter montagen.

Køber sørger for vederlagsfri adgang til velfærdsforhold og skurforhold for A-Sport A/S medarbejdere eller dennes eventuelle underleverandører.

Der er fri og uhindret tilkørsels- og adgangsforhold for materialer og materiel.

Køber modtager og opbevarer materialer inden montage.

Der ikke er uvedkommende materialer, konstruktioner og installationer i montageområdet.

Gulv og/eller terræn kan tåle nødvendige belastninger fra lift el. lign.

Konstruktion, væg, underlag m.v. kan bære materiel og materiale, som projektet forudsætter. I modsat fald har køber pligt til at udføre de nødvendige foranstaltninger, for at projektet kan bringes til udførsel, herunder f.eks. ved at udlægge køreplader, forstærke konstruktioner og vægge eller lignende.

Det er købers forpligtelse at opstille evt. nødvendigt byggehegn.

Det er købers forpligtelse at levere og udlægge evt. nødvendige køreplader, for at sikre kørefast og gode tilkørselsforhold.

Jordarbejde, kunstgræs, gummibelægning og anden udendørs montage:

Alle forudgående arbejder, som undersøgelse og klargøring af jordbundsforhold, foretages af køber.

Det er købers ansvar, at byggepladsen, herunder jordforhold, er egnet til den aftalte entreprise – A Sport tager forbehold for prisændringer i det omfang der skal udføres særlige foranstaltninger vedr. fundering eller stabilisering, grundet jordbundsforholdene.
A-Sport A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader og forsinkelse, der opstår som følge af købers manglende undersøgelse og klargøring af byggepladsen.
Montageområdet skal forud være ryddet og plant.

Der forudsættes bærelag i max. 0,3 m dybde, og at der i øvrigt ikke er hindringer i jordbunden

(ekstraordinær blød/hårde områder, store sten, kloaker, ledninger, rødder, vand m.v.).

A-Sport bortskaffer ikke opgravet jord, fliser og asfalt. Det forudsættes at den opgravede jord, kan deponeres på matriklen. Skal opgravet jord mm. bortskaffes, skal det tydeligt fremgå af ordrebekræftelsen.

Udfører køber selv jordarbejdet, følges

A-Sports anvisninger.

Kunstgræs eller anden belægning, udlægges først efter evt. nedstøbning af bøsninger.

Al udendørs montage er vejrafhængig.

Ekskl. entreprenørarbejde, herunder også reetablering efter endt montage.

Gulvmontage:

Der er samme afstand fra fundament til overkant af gulv ved alle bøsninger.

Der er max. 20 cm fundament.

Der er max. 40 cm fra overkant af bøsning til underkant af betonfundament.

A-Sport tager forbehold for, at der ikke findes jern, metal og andet i fundament eller under dette, som ikke kan forceres med standard betonbor.

Må arbejdet indstilles grundet uforudsete udfordringer i fundament eller herunder, faktureres forbrugte timer og materialer.

Findes der krybekælder, underetage eller andet, SKAL det oplyses inden ordreafgivelse. Oplyses det ikke, vil det medføre ekstraudgifter.

Betonen kræver tre dages tørretid efter montage.

Info vedr. montage i vinterperioden

Hvis A‐Sport skal udføre arbejde i sen efterårs‐ og vinterperiode (1. november – 31. marts),

kan nødvendige vinterforanstaltninger eller ekstraarbejder vedr. montageforløbet opstå.

Disse vil blive afregnet som ekstraarbejde udover den aftalte købesum.

Ønskes udførsel i denne periode, skal der indgås gensidig aftale omkring dette.

Mulige udfordringer som kan opstå:

Adgangsvejen i denne periode kan være væsentlig forringet, og kræve køreplader for levering og

reetablering, eller efter endt montage, kan i højere grad være nødvendig.

Det er ikke muligt at grave ud til bunden, samt at etablere et godt og fremtidssikret betondæk i

dårligt vejr/frostvejr.

Stålet og glasset kan ikke monteres pga. for kraftig vind.

Kunstgræsset kan ikke udlægges og limes i fugtigt vejr, dårlige vindforhold eller ved lave temperaturer. Det anbefales at kunstgræs monteres ved +10 grader.

e) Efter endt montage af kunstgræs kan der være små buler i kunstgræsset indtil græsset ”sætter sig”.

Sandet kan have svært ved at ”finde vej” ned i bunden af tæppet ved udlæggelse i fugtigt og koldt

vejr.

Den forventede projektafslutning kan rykke sig væsentligt, hvis vejrforholdene ikke er med os

under montageforløbet. Såfremt arbejdet ”går i stå” grundet vejrlig, leveres varen efter nærmere

aftale. Leverede faktureres og kunden afholder udgiften for en evt. ekstra fragtomkostning og

aflæsning.

Når vejret bliver ”for dårligt” stopper vi montageopgaven, og der kan ikke forventes påbegyndelse før tidligst 1. april, når vejret igen tillader det.

Ved montage i vinterperioden er der, grundet ovenstående, derfor risiko for, at kvaliteten af det færdige resultat kan være påvirket.

Aflevering:

A-Sport udfører alene grovrengøring i forbindelse med afleveringen. Det påhviler derfor køber at foretage nødvendig rengøring efter aflevering og overdragelse af projektet.

Køber sørger for vederlagsfri bortkørsel af byggeaffald, emballage og lign.

A-Sport har ikke ansvaret for evt. eftermaling.

Et projekt kan medføre individuelle behov og forudsætninger, disse vil fremgå af projektets beskrivelse og købers ordrebekræftelse.

10.4. Ejendomsret

A-Sport forbeholder sig ejendomsretten over salgsgenstanden, herunder materialer og materiel, indtil hele købesummen inklusiv renter, omkostninger mv. er betalt.

Såfremt køber misligholder sin betalingsforpligtelse, er A-Sport berettiget til, at tilbagetage salgsgenstanden.

A-Sport har ophavsretten til tegninger og designs, som ikke må videregives eller genanvendes uden forudgående accept fra

A-Sport.

10.5. Mangelansvar

Mangelafhjælpningsperiode på produktfejl og tilvirkningsarbejde er normalt på 2 år, regnet fra afleveringstidspunktet af projektet.

Mangelafhjælpningen omfatter ikke almindelig slitage, eller forhold der direkte eller indirekte skyldes forkert betjening og manglende vedligeholdelse.

Mangelafhjælpning bortfalder under følgende forhold:

Ved indgriben i det udførte arbejde af andre end A-Sport - i form af såvel reparation og serviceeftersyn.

Utilsigtede brug eller misbrug (herunder gælder bl.a. brug i miljøer, hvortil det ikke er beregnet og fejlagtig anvendelse).

Hærværk.

Brand- og vandskade.

Ved manglende overholdelse af aftalte service og vedligeholdelseseftersyn.

10.6. Rådgivning

Såfremt A-Sport yder køber teknisk rådgivning, er denne bistand alene at betragte som værende vejledende. A-Sport påtager sig intet ansvar på baggrund heraf.

Oplyste mål og tekniske specifikationer i brochurer, kataloger og andet materiale, er kun vejledende.

10.7. Markedsføring

A-Sport har ret til at tage billeder af projektet før, under og efter afleveringen, og anvende det til markedsføringsformål.

A-Sport har ret til vederlagsfrit at opsætte reklameskilte (op til 0,5 x 1 meter).

10.8. Tvister

Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftalen mellem køber og A-Sport, herunder tvister om indgåelsen, forståelsen og gyldigheden af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres af voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed., hvis afgørelse er endelig.


10.9. Underentrepriseforhold
I forhold til de af A-Sport A/S entrerede underentreprenører, finder A-Sport A/S at alm. leveringsbetingelser anvendes med forrang.

Underentreprenørens evt. leveringsbetingelser, herunder AB18, finder ikke anvendelse uden udtrykkelig aftale herom.

11. Lovvalg og værneting
Enhver tvist imellem Køber og A-Sport A/S afgøres med anvendelse af dansk ret ved Retten i Viborg som værneting.

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering