Handelsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder, institutioner og klubber mv. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, det ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.


1. Køb hos A-Sport A/S, ordrebekræftelse
En ordre er kun bindende, når den er godkendt af A-Sport A/S.
A-Sport A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men A-Sport A/S garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.
Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som A-Sport A/S har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2. Priser mm.
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser. Priserne på hjemmesiden er oplyst i DKK og kan vises excl. moms. Anførte priser er eksklusive omkostninger til kørselsudgifter, forsendelse, forsikring, emballage, installation, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at A-Sport A/S kan justere priserne.
Der tages forbehold for prisændringer og fejl.
A-Sport A/S forbeholder sig retten til uden forgående varsel at ændre priserne fremadrettet.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt forsinkelse fra vores leverandørers side. Der tages endvidere forbehold for farve- og konstruktionsændringer mv. fra vores leverandørers side.
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance.

3. Fragt, forsikringer mm.
De anførte priser er eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring.
Levering af varer købt hos A-Sport A/S sker ved overgivelse til forsendelse. Forsendelse sker med anerkendte fragtmænd.

A-Sport A/S tilstræber, at der sker levering indenfor 8-10 hverdage.
Ved samlet køb over DKK 4.000,00 excl. moms tilbyder A-Sport A/S fragtfri levering, når dette kan ske uden ekstraordinære fragtomkostninger som følge af varernes vægt og/eller volumen. A-Sport A/S vurderer, om der vil påløbe ekstraordinære fragtomkostninger.

4. Betaling og ejendomsforbehold
A-Sport A/S’ betalingsbetingelser er nettokontant ab fabrik, medmindre andet er aftalt.
Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke A-Sport A/S’ forhold, er A-Sport A/S berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.
Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påløber der et gebyr på DKK 100,00 pr. skrivelse.
Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe yderligere inddrivelsesomkostninger.
A-Sport A/S beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af A-Sport A/S på Købers vegne.
Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden A-Sport A/S’ samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

5. Mangler
A-Sport A/S påtager sig i henhold til købeloven i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt forskriftsmæssigt, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden A-Sport A/S’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten/pligten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten/pligten, hvorfor køber alene kan kræve afhjælpning eller omlevering.
Er køber i stand til selv at udføre afhjælpningen på sin plads, er A-Sport A/S’ afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse derfor opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.
Efter at A-Sport A/S har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil A-Sport A/S uden forsinkelse afhjælpe manglen.
Såfremt A-Sport A/S får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.
Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for købers regning og risiko.
Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til A-Sport A/S’ disposition.
A-Sport A/S yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

7. Ansvarsbegrænsninger
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos A-Sport A/S’ leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang A-Sport A/S har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer A-Sport A/S dette krav til køber, og køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.
A-Sport A/S kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden.
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, tidstab, følgeskader, driftstab og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang A-Sport A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde A-Sport A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod A-Sport A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af A-Sport A/S’ leverancer.

8. Produktansvar
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af produktansvar medmindre et sådan ansvar er givet i ufravigelig lovbestemmelse.
A-Sport A/S vil dog til enhver tid videretransportere til Køber det produktansvar som A-Sport A/S kan indtale imod A-Sport A/S leverandører/producenter uden ovennævnte begrænsning i ansvaret.

9. Reklamation/forældelse
Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

10. Ved montage og anlægsarbejder
A. A-Sport A/S’ forpligtelser
A-Sport A/S forestår opstilling og nedtagning af egen del af byggeplads hvis intet andet er nævnt i tilbuddet.
A-Sport A/S forestår alene montage af det hos A-Sport indkøbte produkt.

B. Købers forpligtelser
B.1. Klargøring af byggepladsen
Alle forudgående arbejder, som undersøgelse og klargøring af jordbundsforhold, undersøgelse og beskyttelse af kabel- og rørføring i jorden samt indhentelse af relevante tilladelser til de aftalte arbejder, foretages af Køber forinden A-Sport A/S påbegynder entreprisen.

Det er Købers ansvar, at byggepladsen, herunder jordforhold, er egnede til den aftalte entreprise – A Sport tager forbehold for prisændringer i det omfang der skal udføres særlige foranstaltninger vedr. fundering, stabilisering grundet jordbundsforholdene.

A-Sport A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader og forsinkelse, der opstår som følge af Købers manglende undersøgelse og klargøring af byggepladsen.

B.2. Adgang til byggepladsen mv.
Køber sørger for, at A-Sport A/S’ medarbejdere eller denne underleverandører har uhindret adgang til byggepladsen.
Køber sørger for kørefaste og gode tilkørselforhold til arbejdsstedet.
Køber sørger for, at der er vederlagsfri adgang til byggestrøm 380V/32A med 0 og 3 faser i godkendt installation.
Ved montage løbende over flere dage, sørger Køber for vederlagsfri adgang til velfærdsforhold og skurforhold for A-Sport A/S’ medarbejdere eller dennes eventuelle underleverandører.

B.3. Oprydning på byggepladsen
Køber forestår oprydning på byggepladsen efter montagen er afsluttet.
Køber sørger for vederlagsfri bortkørsel af byggeaffald, bortgravet jord og emballage.

C. Underentrepriseforhold
I forhold til de af A-Sport A/S entrerede underentreprenører finder A-Sport A/S alm. leveringsbetingelser anvendelse med forrang. Underentreprenørens evt. leveringsbetalingerlser herunder AB92 finder ikke anvendelse uden udtrykkelig aftale herom.

11. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12. Markedsføring og serviceinformationer efter køb

Medmindre Køber frabeder sig henvendelser, vil A-Sport A/S markedsføre egne tilsvarende produkter og udsende serviceinformationer via den elektroniske adresse Køber har oplyst i forbindelse med et køb.

Køber kan til enhver tid frabede sig henvendelserne.


14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist imellem Køber og A-Sport A/S afgøres med anvendelse af dansk ret ved Retten i Viborg som værneting.

Salgs- og leveringsbetingelser til forbrugere

BEMÆRK: Disse betingelser finder kun anvendelse i forbrugerkøb.
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Køb hos A-Sport A/S
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med A-Sport A/S, før A-Sport A/S har bekræftet ordren.

2. Priser, betaling mm.
Anførte priser er eksklusive omkostninger til kørselsudgifter, forsendelse, forsikring, emballage, installation, men inklusive moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at A-Sport A/S kan justere priserne.

Der tages forbehold for prisændringer og fejl.
A-Sport A/S forbeholder sig retten til uden forgående varsel at ændre priserne fremadrettet.
Alle køb betales kontant og forud for levering. Der sælges ikke på kredit til forbrugere.
Der tages forbehold for udsolgte varer samt forsinkelse fra vores leverandørers side. Der tages endvidere forbehold for farve- og konstruktionsændringer mv. fra vores leverandørers side.
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance.

3. Fragt.
Levering af varer købt hos A-Sport A/S leveres ved forsendelse i overensstemmelse med købelovens regler og levering anses for at være sket, når Køber har fået varen udleveret.
Forsendelse sker med anerkendte fragtmænd. A-Sport A/S tilstræber, at der sker levering indenfor 8-10 hverdage.
Ved samlet køb over DKK 5.000,00 tilbyder A-Sport A/S fragtfri levering, når dette kan ske uden ekstraordinære fragtomkostninger som følge af varernes vægt og/eller volumen.

4. Fortrydelsesret
Køber kan fortryde den indgåede aftale i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler. Fortrydelsesfristen er 14 dage, efter Køber har modtaget det bestilte.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber tilbagesende det modtagne til A-Sport A/S, med en angivelse af, at Køber ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. gemme kvitteringen for, at Køber har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.
Køber skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.

Varen skal tilbagesendes til:
A-Sport A/S
Katkjærvej 8
7800 Skive

Husk at anføre navn og adresse.
Det er en betingelse for anvendelse af fortrydelsesretten, at Køber kan tilbagegive varen i samme stand og mængde og i original emballage, som da Køber modtog den.

5. Mangler
A-Sport påtager sig i overensstemmelse med købeloven i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering til første bruger har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med fabrikantens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes inden for rimelig tid, efter at Køber har opdaget mangelen. I modsat fald taber Køber retten til at påberåbe sig mangelen.
Efter at A-Sport har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil A-Sport hurtigst muligt afhjælpe manglen.
Medmindre andet er aftalt, bærer Køber omkostningerne og risikoen ved transport af den mangelfulde vare til A-Sport A/S.

6. Ansvarsbegrænsninger
A-Sport A/S kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis A-Sport A/S har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet Køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som A-Sport A/S kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved A-Sport A/S’ forsømmelse. A-Sport A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab mv., uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

7. Produktansvar
A-Sport A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af produktansvar medmindre et sådan ansvar er givet i ufravigelig lovbestemmelse.
A-Sport A/S vil dog til enhver tid videretransportere til Køber det produktansvar som A-Sport A/S kan indtale imod A-Sport A/S leverandører/producenter uden ovennævnte begrænsning i ansvaret.

8. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9. Markedsføring og serviceinformationer efter køb

Medmindre Køber frabeder sig henvendelser, vil A-Sport A/S markedsføre egne tilsvarende produkter og udsende serviceinformationer via den elektroniske adresse Køber har oplyst i forbindelse med et køb.

Køber kan til enhver tid frabede sig henvendelserne.

10. Lovvalg og værneting
Enhver tvist imellem Køber og A-Sport A/S afgøres med anvendelse af dansk ret ved Retten i Viborg som værneting.

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering